Privacybeleid

Privacyverklaring BLoeienderwys TRiA wandelcoach Bloeienderwys

Bloeienderwys, gevestigd aan Nieuwvoordorpstraat 26 2251 TB Voorschoten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.bloeienderwys.nl Nieuwvoordorpstraat 26 2251 TB Voorschoten 0615894285

Petra van Beeelen is de Functionaris Gegevensbescherming van Bloeienderwys zij is te bereiken via petra@bloeienderwys.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens die wij gebruiken.

BLoeienderwys verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze website, (gratis) diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Verwerkte persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer: om met je te kunnen bellen indien dit nodig is je van dienst te kunnen zijn
  • E-mailadres: om je afspraken te bevestigen of jouw vragen te beantwoorden
  • Bankrekeningnummer: afhandelen van je betaling voor het gebruik maken van de diensten
  • Factuurgegevens: Om facturen toe te sturen voor betaalde diensten, voor de facturatie en voor onze administratie
  • IP-adres, internetbrowser en apparaat type: Voor het bijhouden van bezoekersstatistieken op onze website

Doel en grondslag van verwerkte persoonsgegevens:

E-mail nieuwsbrieven en direct marketing BLoeienderwys verzendt alleen e-mail nieuwsbrieven of andere direct marketing middelen als je je daarvoor hebt ingeschreven. Hierbij heb je altijd de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden, via de betreffende links onderaan de nieuwsbrief of andere direct marketing middelen.

Delen van persoonsgegevens aan derden:

Delen van persoonsgegevens met derden BLoeienderwys gebruikt deze gegevens alleen voor ons bedrijf en verkoopt je gegevens nooit aan derden door. De gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst die met je is afgesloten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die deze gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij (voor zover mogelijk) een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. BLoeienderwys blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming:

BLoeienderwys neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens:

BLoeienderwys bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Het bewaren van informatie gebeurt alleen en voor zover persoon in kwestie toestemming heeft gegeven. Voor coachingsessies is het bewaren van informatie en indien nodig verslaglegging vaak noodzakelijk om het resultaat te bereiken, dit in verband met bewaking van het proces.

Na de laatste sessie worden de NAW gegevens bewaard voor het toesturen van informatie van BLoeienderwys. En vanwege wettelijk termijn belastingdienst.

De cliënt geeft na de intakesessie toestemming voor de verslaglegging en het bewaren voor zolang het traject met cliënt loopt. De cliënt heeft ten alle tijden de mogelijkheid om zijn of haar eigen verslag en aantekeningen in te zien. Na het beëindigen van het coachingtraject wordt de verslaggeving meegegeven aan de cliënt of vernietigt.

Delen van persoonsgegevens met derden:

BLoeienderwys verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BLoeienderwys blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

BLoeienderwys gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Bij je eerste bezoek aan onze website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BLoeienderwys en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar petra@bloeienderwys.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . BLoeienderwys wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BLoeienderwys neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via petra@bloeienderwys.nl